POLSKA MISJA KATOLICKA SINGEN

Rada Duszpasterska Polskiej Misji Katolickiej Singen

Każda parafia posiada własną radę duszpasterską, która będąc organem doradczym proboszcza jednocześnie reprezentuje parafię na forum zewnętrznym oraz wobec wszystkich wiernych. Właściwa działalność rady zależy od kompetencji jej członków w dziedzinie funkcjonowania parafii, ich otwartości i zaangażowania. Istotne znaczenie posiadają także ich kwalifikacje etyczne, intelektualne oraz zdolność do formułowania własnych poglądów, które winny mieć przy tym zawsze na względzie dobro Kościoła.

***

Radzie Duszpasterskiej, według Kodeksu Prawa Kanonicznego, ma przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej. Celem działania rady jest pomagać w duchu wiary w budowaniu żywej wspólnoty, podawać propozycje i sugestie dotyczące inicjatyw misyjnych, katechetycznych i apostolskich oraz planować działalność duszpasterską. Rada ma również obowiązek dokonywać rozeznania społecznej i duszpasterskiej sytuacji parafii, wspierać działalność grup i jednostek zaangażowanych działalność pastoralną, koordynować pracę, animować do współdziałania w ramach społeczności lokalnej, reprezentować parafię na forum publicznym, wspierać wzajemną wymianę informacji pomiędzy wiernymi, grupami itp., przygotowywać i przeprowadzać spotkania parafialne.

***

Jedną z możliwości powołania takiej instytucji jest przeprowadzenie powszechnych wyborów. W wyjątkowych okolicznościach Radę powołać może także sam proboszcz, który następnie przedkłada jej członków do akceptacji przez kurię diecezjalną.

Skład Rady Duszpasterskiej Polskiej Misji Katolickiej Singen:

  • ks. Łukasz Kurmaniak - Przewodniczący
  • Rafał Waśniowski - Rzecznik
  • dr Ewa Fudali - V-ce Rzecznik i protokolantka
  • Gabriel Bambynek
  • Andreas Prigiel
  • Eduard Janusch